Karol Sikora

Komitet Wyborczy Wyborców Budujmy Gminę Razem

Dbamy o Gminę Kluki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki,

Od ośmiu lat pełnię zaszczytną funkcję gospodarza Gminy Kluki. Przez ten okres pracy wiele udało się osiągnąć. Społeczne oczekiwania i potrzeby omawiane podczas spotkań sołeckich oraz rozmowach z mieszkańcami kierunkowały plany budżetowe Gminy Kluki.

Nasza Gmina pięknie się rozwija i w rankingu inwestycyjnym za lata 2015-2017 zajmuje 3 miejsce w powiecie, po gminie Kleszczów i Szczerców. W rankingu ogólnopolskim Gmina Kluki jest na 194 miejscu w Polsce na 1559 gmin wiejskich.

Opracowana została Strategia Rozwoju Gminy Kluki do roku 2022, która została przyjęta przez Radę Gminy Kluki w dniu 30 marca 2017 r. (link – uchwała nr 169/XXIII/2017)

Wyremontowano Gminny Ośrodek Kultury, który przy drodze krajowej jest naszą wizytówką, gdzie nareszcie można się spotkać, gdzie odbywają się różne uroczystości: dzień Matki, dzień dziecka, dzień nauczyciela, dzień strażaka, spotkania z przedsiębiorcami, dzień kobiet, kolędowanie, przegląd piosenki patriotycznej, warsztaty, spotkania okolicznościowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach

Cieszę się również z Sali Gimnastycznej w Klukach – której brakowało dla dzieci z Zespołu Szkół w Klukach jak i dzieci z terenu Gminy Kluki, której koszt budowy wyniósł 2 850 000 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to  kwota 1 850 000 zł. Uporządkowano i przygotowano teren pod boisko sportowe w Klukach, jest ono pełnowymiarowe z oświetleniem.

Gminna Sala Gimnastyczna w Klukach

Jesteśmy w trakcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach. Na tę inwestycję również pozyskaliśmy dofinansowanie  z Ministerstwa Sportu w kwocie  479 000 zł. oraz 400 000 zł. z Gminy Kleszczów.  Całkowity koszt inwestycji 1 627 530 zł. Planowany termin oddania sali do użytkowania to 30.09.2019 r.

Sala Gimnastyczna w Kaszewicach

Obecnie projektujemy  salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie.

 

Sala OSP Kaszewice

Zostały wyremontowane wszystkie strażnice OSP: w Kaszewicach, Klukach, Parznie, Żarze, Strzyżewicach, Osinie i Trząsie. Mieszkańcy są z nich bardzo zadowoleni, cieszę się bardzo, niech służą Mieszkańcom. Mamy gdzie się spotkać, zrobić zebranie, zorganizować zajęcia czy uroczystość rodzinną.

Sala OSP Parzno

Sala OSP Trząs

Sala OSP Żar

Sala OSP Strzyżewice

Wybudowaliśmy nowe świetlice wiejskie: w Nowym Janowie i Zarzeczu.

Świetlica w Nowym Janowie

Świetlica w Zarzeczu

Zakupiony budynek na świetlicę w Wierzchach Kluckich

 

Oczyszczone zostały stawy w Klukach.

Oczyszczone stawy w Klukach

Wybudowaliśmy szereg oświetleń w miejscowościach: Zarzecze, Słupia, Trząs, Kawalce, Ścichawa, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Żar, Osina, Imielnia, Cisza, Roździn, Parzno, Laski, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

Droga na Placu Słonecznym

Wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy wiele dróg: w Strzyżewicach, Podroździnie, Imielni, Ciszy, Parznie, Laskach, Podścichawie, Ścichawie, Żarze, Kaszewicach, Kaszewice Koloni, do Bożegodaru, do Słupi, w Nowym Janowie, Kuźnicy Kaszewskiej, Wierzchach Kluckich, w Klukach w tym drogi na Osiedlu Leśnym: ul. Klonowa, Akacjowa, Dębowa, Brzozowa, Spacerowa, Plac Słoneczny. Wybudowaliśmy kanalizację deszczową na Osiedlu Leśnym w Klukach za kwotę 549 472 zł.

Bardzo ważny temat to oczyszczalnia na Osiedlu Leśne, którą udało się przenieść i rozbudować, tak aby mogli przyłączyć się nowi mieszkańcy. Koszt modernizacji oczyszczalni to 717 488 zł. Wyremontowana została również oczyszczalnia przy blokach Wspólnoty w Klukach za kwotę 252 209 zł. Oczyszczalnia została przejęta na mienie Gminy z korzyścią dla mieszkańców,  z ceną 6,91 zł. za m3 a była 15 zł. za m3.

Przejęliśmy eksploatację wodociągów, które przez wiele lat były administrowane przez różne podmioty. Remontowaliśmy ujęcia w Klukach i w Nowym Janowie. Połączyliśmy obie sieci wodociągowe budując sieć Słupia – Zarzecze pod rzeką Widawką. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w Zarzeczu (wymiana sieci azbestowej), dalej trzeba rozbudowywać sieć wodociągową w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostarczenia wody do nowo budowanych posesji na terenie naszej gminy. Sukcesywnie wymieniamy hydranty, w tym roku zakupiliśmy 30 szt.

Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na solary dla 240 posesji. Czekamy na rozstrzygnięcie, termin rozstrzygnięcia został przesunięty z lipca 2018 na styczeń 2019 r.

Przez gminę Kluki planowana jest budowa gazociągu – jesteśmy w trakcie uzgodnień z Polskimi Sieciami Gazowymi.

Plac zabaw przy świetlicy w Nowym Janowie

Budujemy tereny rekreacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw: w Trząsie, Zarzeczu,  Nowym Janowie, Kaszewicach, Klukach, Parznie, Podwódce, Scichawie. Jesteśmy w trakcie budowy placów zabaw przy salach OSP Osina i OSP Żar z dofinansowaniem w kwocie 47 992 zł. pozyskanym z LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty.

 

 

Remontujemy bazę w Klukach, gdzie możemy teraz garażować zakupiony sprzęt. Zakupiliśmy traktor z przyczepą, wykaszarkę poboczy, samochód Fiat Doblo, autobus Open Movano, koparko-ładowarkę.

Zakupiony traktor w wykaszarką poboczy

Zakupiona koparko-ładowarka JCB

Zakupiony autobus OPEL Movano

Uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod inwestycje w Trząsie. Chcemy przyciągnąć inwestorów i utworzyć nowe miejsca pracy.

Na terenie Gminy Kluki budowana jest sieć światłowodowa. Podłączone zostały Szkoły w Kaszewicach, w Klukach i w Parznie. Trwają prace projektowe II etapu: którym objęte zostały miejscowości Kaszewice, Ścichawa, Kluki, Podwódka, Parzno. Planowany jest III etap w którym objęte będą pozostałe miejscowości, można zgłaszać wnioski.

Od trzech lat prowadzimy gminny program dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uruchomiony został program czyste powietrze, gdzie mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców, ocieplenia budynków (pozwolenia na budowę przed 2002 r).

Chcemy utworzyć gminną spółkę wodną, dzięki której będziemy mogli oczyszczać i udrażniać rowy.

Doposażamy sale OSP, dla OSP Kluki kupiliśmy nowy samochód strażacki za kwotę 279 000 zł (w tym pozyskana dotacja 60 000 zł. z WFOŚiGW), dofinansowaliśmy samochód dla OSP Kaszewice i zakupiliśmy samochód dla OSP Osina, teraz kolejne jednostki.

Zakupiony nowy samochód pożarniczy Ford dla OSP Kluki

Samochód pożarniczy OSP Kaszewice

Samochód pożarniczy OSP Osina

W tym roku zakupiliśmy sprzęt do ratownictwa za kwotę 89 000 zł w tym pozyskana dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 79 120,80 zł. OSP Kluki będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym została doposażona w sprzęt za ponad 80 000 zł (hydrauliczne nożyce do cięcia, rozpieracz ramieniowy, agregat do narzędzi hydraulicznych, torbę ratowniczą, defibrylator), każda z 7 jednostek otrzymała pilarkę do drewna.

Wręczenie sprzętu do ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki

Mamy już wyremontowane budynki sal, teraz priorytet to budowa reszty dróg.

Są utworzone nowe linie autobusowe Cisza-Roździn-Strzyżewice-Parzno-Bełchatów oraz Nowy Janów-Kuźnica Kaszewska-Trząs-Zarzecze-Słupia-Kaszewice-Ścichawa-Kluki-Bełchatów (rozkłady jazdy)
Remontujemy budynek Przychodni Zdrowia w Klukach, wymieniliśmy instalację elektryczną, stolarkę drzwiową, wykonano gładzie i malowanie większości pomieszczeń przychodni.

Przychodnia w Klukach

Od ubiegłego roku wydaliśmy z Banku Żywności przez GOPS w Klukach ponad 35 ton żywności. W tym roku do przyznania pomocy w postaci paczek żywnościowych zakwalifikowało się 420 mieszkańców Gminy Kluki.

Dla wszystkich dzieci z klas I-III z terenu Gminy Kluki organizowane są wyjazdy na basen – nauka pływania w ramach programu „Umiem pływać” dofinansowane z Ministerstwa Sportu. Zajęcia dla dzieci (dojazd, opiekun i nauka pływania) są nieodpłatne.

W tym roku gmina organizowała wypoczynek letni dla dzieci z dofinansowaniem.

Od trzech lat, co roku przyznawane są jednorazowe stypendia dla dzieci, młodzieży i studentów z terenu Gminy Kluki.

Wręczenie stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Kluki

Pozyskaliśmy  dofinansowanie na zakup instrumentów dla Gminnej orkiestry w kwocie 30 000 zł

Gminna orkiestra dęta

Dla wszystkich dzieci ze Szkół na terenie Gminy Kluki przygotowywane są obiady w cenie 3 zł.

Jest wykonane bardzo dużo prac i mam satysfakcję z wykonanych inwestycji. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Pracownikom Urzędu, Wykonawcom  i wszystkim tym którzy pomagali w realizacji zadań na rzecz rozwoju Gminy Kluki. Cenię sobie ludzi pracowitych. Dziękuję wszystkim, którzy wykazują duże zaangażowanie w realizację zadań Gminy, którzy zawsze są gotowi do pomocy.

Rozwijamy się, budujemy, inwestujemy w przyszłość.

Chcemy spełniać oczekiwania naszych Mieszkańców i tworzyć dogodne warunki do życia.

z wyrazami szacunku

mgr Karol Sikora
Wójt Gminy Kluki

 

Dziękuję i proszę o poparcie w II turze 4 listopada 2018 r

Serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kluki, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i oddali na mnie swój głos. Państwa obecność przy urnach wyborczych była wypełnieniem obywatelskiego obowiązku i wyrazem zaangażowania i troski o losy Naszej Gminy. Dzięki Państwa głosom w I turze odnieśliśmy sukces.

Dziękujemy również za każdy głos oddany na kandydatów na Radnych.

Pozostając z wdzięcznością prosimy o udział i poparcie w II turze wyborów 4 listopada 2018 r.

Komitet Wyborczy Wyborców
Budujmy Gminę Razem

Nieoficjalne wyniki w wyborach na Wójta Gminy Kluki i Radnych Rady Gminy Kluki

Nieoficjalne wyniki na Wójta Gminy Kluki w wyborach samorządowych 21.10.2018 r.
Karol Sikora – 43,08 %   II tura
Renata Kaczmarkiewicz – 41,95 – II tura
Paweł Ciotucha – 14,97%

 

Nieoficjalne wyniki do Rady Gminy Kluki w wyborach samorządowych 21.10.2018 r.

  Okręg Budujmy Gminę Razem Głos Nowa Gmina Kluki
Głos Gmina Na Tak Głos Prawo  i  Sprawiedliwość Głos
1 Strzyżewice Łabędzka Teresa 22 Szafran Marek 39 Owczarek Mirosław 45
2 Parzno Fraszka Martyna 26 Rogut Dorota 129 Rogoziński Wojciech 47
3 Roździn, Cisza, Huta Kaczmarkiewicz Renata 85 Śniady Romuald 54
4 Wierzchy Kluckie, Imielnia Szymański Dariusz 37 Papuga Stanisław 36 Kumilewski Sławomir 44
5 Kluki od nr 1 do nr 27A, Podwódka, Podścichawa Koperek Barbara 53 Puchała Wioletta 56 Pełka Radosław 61 Gaj Daniel 15
6 Kluki od nr 28 do nr 115,Grobla Rutkowski Jacek 45 Jędrzejczyk 110        
7 Kluki-Osiedle Leśne Rogaliński Krzysztof 22 Wlazło Mariusz 101 Sionkowski Jacek 54 Poteralska Sylwia 27
8 Osina Hodorowicz Kamil 49 Koszelczuk Barbara 25 Gorzelak Sebastian 41    
9 Żar Rudzka Adriana 49     Bębnowska Izabela 25    
10 Ścichawa Nowicki Karol 51 Spaleniak Edyta 61 Lang Marian 31    
11 Kaszewice od nr 1 do nr 46, Kaszewice Kolonia Zając Mariusz 80 Siewiera Oskar 23 Maziarz Małgorzata 37 Lisowski Wojciech 68
12 Kaszewice od nr 47 do nr 145 Folcik Grzegorz 102 Lewińska Irena 29 Chudzik Marek 32 Domański Wojciech 40
13 Żelichów, Zarzecze Cieślik Sławomir 53 Kęsa Krystyna 56
14 Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów Stempień Wojciech 45 Weder Dorota 16 Zbigniew Lasoń 70
15 Trząs Spaleniak Rafał 48 Trzciński Łukasz 62  

Zaproszenie do udziału w wyborach samorządowych – 2018

Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się termin wyborów samorządowych.
21 października 2018 r. będziemy brać udział w głosowaniu i decydować o przyszłości gminy.
W najbliższych wyborach wybierzmy ludzi, którzy będą działać dla dobra naszej społeczności.
Drodzy Państwo jestem niezależnym kandydatem na Wójta Gminy Kluki,
zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców BUDUJMY GMINĘ RAZEM.

Mam 51 lat, jestem żonaty, mam dwóch synów i córkę, mieszkam w Kaszewicach.
W 1994 r. ukończyłem studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – specjalność: sieci komputerowe (1994).

Od ośmiu lat pełnię zaszczytną rolę gospodarza Gminy Kluki powierzoną mi przez Mieszkańców naszej gminy.
Wiele inwestycji udało się zrealizować, zostały zakończone sukcesem.
Przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy salę Gminnego Ośrodka Kultury w KlukachMiędzy innymi: generalne remonty GOK w Klukach oraz strażnic: OSP Kaszewice, Parzno, Osina, Trząs, Żar, Strzyżewice również nowo wybudowane świetlice wiejskie w Nowym Janowie i Zarzeczu, zakupiliśmy budynek na świetlicę w Wierzchach Kluckich, wybudowaliśmy nową salę gimnastyczną w Klukach, obecnie budowana sala gimnastyczna w Kaszewicach i wykonywany projekt sali gimnastycznej w Parznie, budowa nowych dróg i modernizacja istniejących, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa wodociągów, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej. Zakup samochodów strażackich, ciągnika, koparki,autobusu.

Dziękuję Wszystkim za okazaną mi pomoc. Będę wdzięczny jeśli po raz kolejny okażecie mi Państwo zaufanie, by dalej działać na rzecz rozwoju Gminy Kluki i dla dobra Mieszkańców.

z poważaniem

Karol Sikora

SIKORA Karol, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Kaszewice

nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW BUDUJMY GMINĘ RAZEM