Cechy programu FiZak – Finanse Zakonu

Program FiZak – Finanse Zakonu umożliwia prowadzenie księgowości Kurii i Zgromadzeń Zakonnych z lokalnymi bazami danych dla każdej z Placówek.

Cała obsługa komunikacji plików jest tak przemyślana aby była jak najmniej uciążliwa dla użytkownika (nie ma przesyłania i odbierania maili z załącznikami) odbywa się wewnątrz programu. Również raporty i sprawozdania generowane do formatu doc i xls otwierać i drukować można wewnątrz programu dzięki wbudowanemu edytorowi dokumentów co pozwala na sprawną i przyjemną pracę z programem. Poniżej przedstawię główne cechy i funkcje programu:

Słownik Placówek zawiera informacje:

 • Symbol, kod, nazwa placówki
 • możliwość wydzielenia źródła powstawania przychodów rozchodów (Rektor, Ekonom, Biuro, inne)
 • Ilość osób
 • Specyfika (kuria, działalność, seminarium, magister, prefekt)
 • Inne

Plan Kont dla Placówek Zgromadzenia:

 • Oznaczenie kont symbolami
 • Opisy kont
 • Nazwy kont w językach (opcjonalnie)
 • Konta dodatkowe określające rodzaj wydatku i dochodu
 • Konta bilansowe i pozabilansowe
 • Flaga konta do bilansu otwarcia
 • Stawka amortyzacji
 • Rok od, Rok do – lata obowiązywania konta
 • Dostęp w zależności profilu i uprawnień (np. Kuria, działalność)
 • Konta parafialne

Salda na kontach:

 • Podgląd obrotów i sald: dla wszystkich/wybranych Placówek, wybranych kont zbiorczo lub w rozbiciu: na lata, placówki, źródła (miejsca powstawania przychodów, rozchodów), okresy rozliczeniowe.

Raptularz – Księgowanie dokumentów:

 • Przejrzysty sposób księgowania dokumentów na kontach
 • Identyfikacja dokumentu obejmująca numer ewidencyjny w roku, datę dokumentu, opis, kogo/czego dotyczy
 • Określanie rodzaju dokumentu (np. bilans otwarcia, operacja księgowa, przeksięgowanie, zasilenie konta)
 • Wybór konta, na który księgowany jest dokument, przez wpisanie symbolu lub wyszukanie na liście wyboru w bieżącym wierszu
 • Wybór konta określającego rodzaj wydatku lub dochodu
 • Kwota w zł
 • Kwota w walucie, waluta
 • Status
 • widok sald na kontach przed bieżącym zapisem księgowym (pozwala na kontrolowanie wydatków oraz pokazuje sumę wydatków/przychodów kont z bieżącego wiersza)

Kartoteka dokumentów:

 • Możliwość przeglądania wg aktualnego i poprzedniego układu Placówek oraz odpowiednich planów kont
 • Wydruki, sprawozdania
 • Analizy, grupowania (w zł/walutach)
 • Przegląd zbiorczo i wg źródeł (miejsc wprowadzania)
 • Rozbudowane opcje filtracji (dla każdej kolumny)
 • Eksport danych do Placówki/Kurii
 • Zamknięcie okresu
 • Zapis do archiwum
 • Generowanie Bilansu Otwarcia na rok następny (z uwzględnieniem amortyzacji)

Eksport i import danych:

 • Eksport dokumentów i przesłanie ich do kurii prowincjalnej (nie wymaga czynności związanych z obsługą maili)
 • Eksport danych z roku lub kwartału (również bieżące zapisy)
 • Import przesłanych danych w kurii prowincjalnej (nie wymaga czynności związanych z obsługą maili)
 • Przegląd i weryfikacja zaimportowanych zapisów księgowych przed zapisaniem do kartoteki
 • Możliwość importu wielu plików naraz
 • Wymiana plików danych wewnątrz Placówki

Bezpieczeństwo:

 • Archiwizacja danych (lokalnie i na ftp)
 • Przywracanie danych z archiwum
 • Oddzielna licencja dla każdej placówki oraz podlicencje.

Wydruki:

 • Wydruki wprowadzonych dokumentów
 • Raport roczny Placówki/źródła,
 • Raport roczny zbiorczy z podziałem na Placówki/źródła
 • Wbudowany edytor plików RTF i XLS (bez konieczności instalacji Word, Excel),
 • Generowanie plików w formacie RTF, XLS i otwieranie ich wewnątrz programu / lub otwieranie ich programem zewnętrznym

Słowniki:

 • banki
 • okresy
 • waluty
 • kursy walut

Pozostałe cechy:

 • Dowolna liczba podziału na okresy rozliczeniowe w ciągu roku (np. kwartały, miesiące)
 • Przechowywanie zbiorczej informacji o stanach kont w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • Niezależność od posiadanego programu biurowego (np. MS Office, Libre Office, Open Office itp.)
 • Łatwość obsługi i użytkowania
 • Modyfikowalny interfejs użytkownika (zapamiętywanie zmiany kolejności kolumn)
 • Możliwość aktualizacji programu przez Internet
Back to top button
Close